මගේ ඇසින්…

Archive for the ‘අධ්‍යාපනික’ Category

අඳුරු කල වර්ගඵලය කොපමණද ?

ABCD සමචතුරස්‍රයකි. AE=EB, BF=FC වන පරිදි එය සමාන සමචතුරස්‍ර 4කට වෙන්කර ඇත. තවද DH=HG වේ. අඳුරු කල වර්ගඵලය මුඏ වර්ගඵලයෙන් කොපමණ භාගයක්ද?

Advertisements

‍පහත රූපයේ සමචතුරස්‍ර කීයක් තියෙනවද?

ඔක්කොටම කලින් ලබන්නා වූ අළුත් අවුරුද්ද සාමය සතුට පිරි සුභම සුභ න‍ව වසරක් වේවා කායල ප්‍රාර්ථනා කරනව.මම කලින් අහපු ගණිත ගැටළුවට හොඳ ප්‍රහිචාර ලැබිල  තිබුන නිසා ආයෙමත් ප්‍රශ්නයක් අහන්න හිතුව. කවුරු කවුරුත් උත්තරයක් දෙන්න උත්සාහ කරන්නකො.
ඉහත රූපයේ තියෙන සමචතුරස්‍ර ගණන හරියටම කි‍යන්න පුළුවන්ද?

රූපයේ ඔබ දක්න සමචතුරස්‍ර ගණන comment එකක් විදි‍හට දාලම යන්නකො.

නිවැරදි පිලිතුර 2010.04.15 වෙනිදට දාන්නම්.

හැකිනම් වරද සොයන්න.

x=y+1ලෙස ගනිමු.
එවිට,  2011x-2010x = 2011y-2010y+2011-2010
2011x-2011y-2011 = 2010x-2010y-2010
2011(x-y-1) = 2010(x-y-1)
2011 = 2010
පිළිතුර comment එකක් විදියට දාල යන්න.
(2010-04-11  වෙනිදට පිළිතුරු ප්‍රදර්ශනය කෙරේ)

ටැග් වලාව