මගේ ඇසින්…

Posts tagged ‘folder background picture in windows xp’

වින්ඩොස් XP වල folder එකක background එකට පින්තූරයක් දාන හැටි.

මුලින්ම පින්තූරෙ දාන්න ඕන folder එක විවෘත කරගන්න. දැන් ඒක ඇතුලෙ right click කරල new ගිහින් text document එකක් අරගන්න. ඒක ඇතුලට ගිහින් පහත තියෙන text එක copy කරල paste කරන්න.

[ExtShellFolderViews]

{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]

IconArea_Image=C:\path\folder\background.jpg

C:\path\folder\background.jpg‍ වෙනුවට දාන්න යන පින්තූරෙ  address එක යොදන්න.

දැන් text document එක “desktop.ini” කියල rename කරන්න.

ඊට පස්සෙ foldr එක උඩ right click කරල properties ගිහින් costomize වල change icon වලට ගිහින් icon එක මාරු කරගන්න.

දැන් වැඩේ සම්පූර්ණයි.

Advertisements

ටැග් වලාව